Saltar al contenido
Portada » Condicions Legals

Condicions Legals

POLÍTICA I CONDICIONS DE SWINGATS DE L’ALA

·L’Associació Swingats de l’ala Empordà pot canviar de curs a un alumne si així ho aconsellen raons pedagògiques.

·Es imprescindible l’assistència regular i la màxima puntualitat en benefici de tots.

·En cas de no assistència a classe, cal avisar a les professores via whatsapp o mail. La no assistència no eximeix en cap cas del pagament de les quotes.

·A petició de l’alumne, i per compte propi, es poden organitzar classes particulars per millorar certs aspectes del ball.

·En els cursos d’horari regular, les baixes han de comunicar-se a les professores via whatsapp o mail. Es cobrarà a l’alumne la quota del trimestre en curs en el qual s’avisi.

·L’import de la matrícula no es tornarà en cap cas.

·En cas de morositat l’Associació Swingats de l’ala Empordà es reserva el dret de donar de baixa a l’alumne.

·El nombre mínim per formar un grup serà de 12 alumnes i el màxim de 30. l’Associació Swingats de l’ala Empordà es reserva el dret de matricular-ne més en casos especials.

·LAssociació es reserva el dret de no començar o anul.lar un curs que no tingui un mínim de 12 alumnes.

·l’Associació Swingats de l’ala Empordà pot expulsar temporalment o permanentment qualsevol alumne que no mantingui un nivell acceptable de comportament, hagi perjudicat al personal de l’Associació Swingats de l’ala Empordà o als assistents a la mateixa, o malmeti les propietats personals o de l’Associació Swingats de l’ala Empordà .

· Acceptant aquest reglament, dóno el meu consentiment per a l’ús de la imatge (Llei 1/1982, de 5 de maig) sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge per a ser difosa a la pàgina web de Associació Swingats de l’ala Empordà, comptes de facebook i twitter, així com en filmacions destinades a difusió pública i fotografies per a diaris amb fins publicitàris de l’empresa. Així, Associació Swingats de l’ala Empordà es compromet a no cedir la imatge a tercers ni a usar-la amb fins no mencionats.

· Les dades de caràcter personal que conté la inscripció podran ser incloses en un fitxer per al seu tractament d’òrgan administratiu, com a titular responsable del fitxer, fent l’ús de les funcions pròpies que té atribuïdes i en l’àmbit de les seves competències. Així mateix, se l’informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, tot això de conformitat amb el que disposa l’art. 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE núm. 298, de 14/12/99).